TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[ERMENİ MUSIKİ MUALLİMESİ - SELÇUK HATUN İNAS KIZ MEKTEBİ] Maarif Nezâreti Umûmiye Telif ve Tercüme Dairesi antetli kağıda Ermeni musıkî muallimesince encümene intikâl olunan eserin tartışması
[ERMENİ MUSIKİ MUALLİMESİ - SELÇUK HATUN İNAS KIZ MEKTEBİ] Maarif Nezâreti Umûmiye Telif ve Tercüme Dairesi antetli kağıda Ermeni musıkî muallimesince encümene intikâl olunan eserin tartışması
[ERMENİ MUSIKİ MUALLİMESİ - SELÇUK HATUN İNAS KIZ MEKTEBİ] Maarif Nezâreti Umûmiye Telif ve Tercüme Dairesi antetli kağıda Ermeni musıkî muallimesince encümene intikâl olunan eserin tartışması
Euphemia Sahaf

[ERMENİ MUSIKİ MUALLİMESİ - SELÇUK HATUN İNAS KIZ MEKTEBİ] Maarif Nezâreti Umûmiye Telif ve Tercüme Dairesi antetli kağıda Ermeni musıkî muallimesince encümene intikâl olunan eserin tartışması

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

Maarif Nezâreti Umûmiye Telif ve Tercüme Dairesi antetli kağıda Ermeni musıkî muallimesince encümene intikâl olunan eserin tartışması, mühürlü, 28,5x20 cm, tamamı Osmanlıca el yazması, 10 satır. Üst kenarında kat izleri mevcut, haricen son derece temiz. Fî 5 Teşrinisânî sene [1]333 (1917).

Maarif-i Umumiyye Nezareti Telif ve Tercüme Dairesi, Aded 170

 [1] Selçuk Hatun İnâs-ı Sultânîsi ana mektebi mûsıkî muallimesi Enamyan Hanım tarafından ana mektepleri için tertip olunup [2] Tedrîsât-i Telifiyye idaresi ikinci şubesinin 29 Nisan 333 tarihli ve yüz kırk dokuz numaralı müzekkeresiyle tetkik [3] için irsâl kılınan “Yuvadan Sesler” nam eser beyan-ı mütalaa edilmek üzere musıkî encümenine tevdi' kılınmış [4] idi. Encümen-i mezkûr riyasetinden bu kere vârid olan tezkere-i cevabiyyede bu eserin Osmanlı ve garp musıkîsi [5] kavaidine muhalif olarak tertip edilmiş olduğu cihetle mekteplerde talimi talebenin ezhânını teşviş edeceğinden [6] kabûl olunması ve arzu edildiği takdirde muharrirîn‑i Osmaniyye’den mürekkep komisyon tarafından tanzim edilen müntehap çocuk şubeleri [7] mecmuasındaki güftelerden intihap edilecek parçaların encümence bestelenebileceği bildirilmiş olmakla ol vechle müntehap [8] çocuk şiirlerden intihap edilecek parçaların süratle bestelenmesi lüzumunun encümen-i mezkûr riyasetine tebliği [9] ve Yuvadan Sesler’in kabûl edilmemiş olduğunun da sahibesine tefhimi hususlarına müsaade-i celile-i nezaret-penahları [10] şayan buyurulmak bâbında emr ü ferman hazret-i mumaileyhi mezkurdur.

5 Teşrîn-i Sânî [1]333

Mühür, Kenarda: Telif ve Tercüme Dairesi, Ortada : Maarif-i Umumiyye Nezareti

-- Ermeni kültürü Kadın Kız mektebi Eğitim tarihi Musıki Sanat