TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
TÜM NADİR KİTAPLARINIZ VE EFEMERALARINIZ ADRESİNİZDEN DEĞERİNDE ALINIR!
Sepet 0
[TUNA NEHRİ / BALKANLAR / BUYURULDU] 1713/14 Osmanlıca el yazması belge: Doğrudan padişah III. Ahmed'e yazılan Rusçuk, Ziştovi, Niğbolu ve Tuna Nehri kıyılarında görev alan neferlerle alakalı arzuhâl, telhis ve buyuruldu
[TUNA NEHRİ / BALKANLAR / BUYURULDU] 1713/14 Osmanlıca el yazması belge: Doğrudan padişah III. Ahmed'e yazılan Rusçuk, Ziştovi, Niğbolu ve Tuna Nehri kıyılarında görev alan neferlerle alakalı arzuhâl, telhis ve buyuruldu
Euphemia Sahaf

[TUNA NEHRİ / BALKANLAR / BUYURULDU] 1713/14 Osmanlıca el yazması belge: Doğrudan padişah III. Ahmed'e yazılan Rusçuk, Ziştovi, Niğbolu ve Tuna Nehri kıyılarında görev alan neferlerle alakalı arzuhâl, telhis ve buyuruldu

Normal fiyat 0.00TL 0.00TL Birim fiyatı /
Vergi dahildir.

Aharlı kağıt üzerine sim dökülerek yazılmış, celi' divânî arzuhal, telhis ve buyuruldu belgesi, temiz durumda, 22x16 cm, tamamı el yazması Osmanlıca, 2 sayfa ("Derkenarı mucibince dört nefere arz" ibaresi mevcut).

(metnin muamele sırasına göre transkripsiyonu)

  1. a) Arzuhal

Devletlü ve mürüvvetlü sultanım hazretleri sağ olsun.

Rusçuk (Ruse) ve Ziştovi ve Niğbolu (Nikopol) vilayetlerine zehayir mübayaası [hususuna] memur olan

mübaşir tayin olunan dergâh-ı âli kapucubaşılarından Hacı Mehmed Ağa

yanına dört nefer çavuş kulları ba ferman-ı âli tayin olunmağın

mercudur ki harcırahımız baş muhasebede mestur olmağla derkenar

olunmak babında ferman sultanımındır.

Bende

 

  1. b) Sabıkı

Rusçuk (Ruse) taraflarına gönderilen Divan-ı Âli çavuşlarının beher neferine harcırah olmak üzere yirmi beşer guruş verildiği defterde mestur ve mukayyeddir. Ferman devletlü saadetlü sultanım hazretlerinindir.

Fi 16 Ra [Rebiyülahir) sene 1130.

  1. c) Buyuruldu

İzzetlü defterdar efendi görüp i’lam eyleyesin deyü buyuruldu.

  1. d) Telhis

Arz-ı bende budur ki

Hala Nehr-i Tuna’da zehayir sefayini üzerine mübaşir tayin olunan Kapucubaşı Mehmed Ağa’nın yanına tayin olunan dört nefer çavuşan kulları harcırah verilmek içün arzuhal iderler. Der kenarı mucibince beher neferine yirmi beşer guruşdan dört nefere yalınız yüz guruş harcırah verilmek içün tezkiresi verilmek babında ferman devletlü saadetlü sultanım hazretlerinindir.

  1. e) Buyuruldu

Telhisi mucibince tezkiresi verilmek buyuruldu.

Fi 17 R [Rebiyülahir] sene 130

f)

Tezkire-i Hazine dade

Fi 18 R [Rebiyyülahir] sene 130

-- Osmanlıca erken dönem nadir belgeler Balkanlar Rusçuk Ziştovi Bulgaristan Tuna Nehri Askerî tarih Buyuruldu Diplomatika

OH13